Privacyverklaring – Centrale Huisartsenpost Almelo – Almelo
Header afbeelding
Spoed 088 588 0588 bereikbaar van 17.00 - 08:00 uur

Privacyverklaring

1. Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

De CHPA neemt de telefoongesprekken op en bewaart deze 2 jaar. Deze telefoongesprekken worden gebruikt voor afhandeling van klachten of een calamiteit. Ook kunnen de gesprekken gebruikt worden voor trainingsdoeleinden. De telefoongesprekken (en eventuele beelden vanuit videobellen) zijn geen onderdeel van uw medisch dossier.
Ten einde toe te kunnen zien op de gezondheidssituatie van patiënten in de wachtruimte, worden camerabeelden van de wachtruimte gemaakt. Dit is voor uw veiligheid. Deze beelden zijn real-time te zien voor professionals, maar worden niet opgeslagen.
Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons secretariaat.

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op via het klachtenformulier op de website.

4. Sollicitanten

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen. Als (potentiële) kandidaat moet u er namelijk op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving met in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).